Des de la Generalitat de Catalunya s’ha obert una línia d’ajuts a autònoms i microempreses que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades. Aquesta subvenció té una quantia de 5.000€ per autònom, empresa o cooperativa, i en total s’han destinat 38,5 milions d’euros per repartir. Aquesta línia d’ajuts pertany al Programa Ocupació + Transformació que ha desenvolupat ACCIÓ, des de la Generalitat de Catalunya.

L’ajut s’atorga per complir dos requisits:

  1. Manteniment de l’ocupació durant un mínim de sis mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades.
  2. Realització d’una acció de caràcter formatiu (mínim 10h) per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda o cap a l’economia digital.

Principals aspectes de la convocatòria

Línia 1

Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores de l’empresa, per la realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda.

Línia 2

Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores de l’empresa, per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.

Actuacions que es subvenciona

L’activitat subvencionada consistirà en el manteniment de l’ocupació del nombre de persones treballadores del centre o centres de treball ubicats a Catalunya durant un període mínim de 6 mesos des del moment en què se sol·licita l’ajut. Mentrestant l’empresa beneficiària duu a terme la corresponent actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.

Aquestes accions són de caràcter formatiu i s’hauran de dur a terme en un període màxim de sis mesos a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament de l’ajut. L‘acció o accions formatives que es facin tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació cap a l’economia verda. El sumatori de l’acció o accions formatives que s’han de dur a terme ha de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.

Quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció és de 5.000 euros per empresa beneficiària per al manteniment de l’ocupació durant 6 mesos tenint per objecte compensar una part dels costos salarials de les persones treballadores assalariades de la microempresa o de la persona treballadora autònoma.

Beneficiaris de la subvenció

  • Les microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.
  • Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut i que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya. En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, als efectes de la Seguretat Social.

 

Les sol·licituds es poden realitzar del 6 al 27 de juliol a les 15h, només a través d’un d’aquests dos canals:

  1. canalempresa.gencat.cat
  2. tramits.gencat.cat