Des de LYNE Group hem accedit a la informació sobre la convocatòria de subvencions que el departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha obert «Ocupació + Transformació. Aquesta quarta línia d’inversió té l’objectiu de finançar la inversió “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses” a la comunitat autònoma de Catalunya, del Component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). A més, la finalitat d’aquest és el manteniment de l’ocupació en microempreses, cooperatives i societats laborals quan es comprometin a facilitar la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital.

Cal recordar que un dels serveis que s’ofereix des de LYNE Group és el de la informació i la comunicació de totes les subvencions que hi ha actualitzades diàriament. A més a més, tenim empreses de l’entorn de l’associació que fan la gestió de les subvencions amb condicions avantatjoses pels associats/des de la comunitat LYNE!

Beneficiaris

 • Microempreses (incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica) i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros.
 • Les cooperatives i les societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut, que tinguin almenys un centre de treball a Catalunya i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a 2 milions d’euros. En el cas de les cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri, als efectes de la Seguretat Social.

La data d’inici de l’activitat ha de ser anterior o igual a l’1 de desembre de 2020.

Actuacions subvencionables

Realització per part de la persona física o jurídica beneficiària d’una iniciativa de manteniment de l’ocupació, és a dir, de mantenir el nombre de treballadors/ores que tingui contractats a tots els centres de treball ubicats a Catalunya en el moment que sol·licita l’ajut, i mantenir-lo durant un període mínim de sis mesos a comptar de la sol·licitud. Així mateix, ha de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat cap a una economia verda o que contribueixi a la seva transformació digital.

S’estableixen dues línies de subvencions en la iniciativa “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Emprenedoria i microempreses”:

 • Línia 1: Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda.
 • Línia 2: Actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de 6 mesos de les persones treballadores per compte d’altri contractades per microempreses i persones treballadores autònomes, així com el dels socis-treballadors d’empreses d’emprenedoria col·lectiva, i realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.

Accions

L’acció de recolzament per iniciar la transformació cap a l’economia verda consistirà en la participació en accions de formació finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada. L’acció o accions formatives que es realitzin tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació cap a l’economia verda.

L’acció de recolzament per iniciar la transformació digital consistirà en la participació en accions de formació finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada. L’acció o accions formatives que es realitzin tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació digital.

El sumatori de l’acció o accions formatives a realitzar han de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.

Característiques

 • No es considera incomplerta la obligació de manteniment de l’ocupació si s’extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadament que no s’hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora i, en el cas de contractes temporals, quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la relació de l’obra o servei que constitueix el seu objecte, i en el cas concret de les persones treballadores fixes discontínues quan finalitzi o s’interrompi el període estacional d’activitat.
 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Priorització en els expedients amb més treballadors.
 • Cap persona física o jurídica no pot ser beneficiària de més d’una de les línies de subvenció simultàniament, sens perjudici de la sol·licitud subsidiària d’ambdues.
 • La persona que ha de fer les accions formatives ha de ser l’autònom que rep l’ajut o qualsevol dels socis de l’empresa que rep l’ajut, durant un període màxim de 6 mesos des de l’obtenció de l’ajut.
 • La justificació  de l’ajut s’inicia al cap de 6 mesos i un dia de la data d’atorgament de la subvenció i es disposarà de 15 dies per a la presentació de la documentació justificativa corresponent.

Quantia de l’ajut

La quantia de la subvenció serà de 5.000 euros a tant alçat per empresa beneficiària.

El pressupost destinat a la concessió d’aquesta subvenció és de 38.436.358,00 euros, distribuits de la següent manera:
 • Línia 1 (50%): 19.218.179 euros per subvencionar el manteniment de l’ocupació a les entitats que duguin a terme una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda.
 • Línia 2 (50%): 19.218.179 euros per subvencionar el manteniment de l’ocupació a les entitats que duguin a terme una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.

Termini de la sol·licitud

El termini de sol·licitud és del 6 de juliol de 2022 a les 9.00 h fins al 27 de juliol de 2022 a les 15.00 h.