Un dels serveis que LYNE Group ofereix als seus associats i associades és l’accés a la informació i la posterior gestió de les subvencions que poden rebre les empreses, autònoms i particulars, membres de la comunitat lyner. Per aquest motiu, des de la setmana passada, i en concret el 22 de novembre, ja es pot accedir a les ajudes a la contractació del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinades a fomentar la generació d’ocupació estable i de qualitat dels joves inscrits al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Contractes subvencionables

Contractes indefinits, a temps complet, amb un període mínim de permanència de 6 mesos. Se subvencionaran els 6 primers mesos de contracte.

(Si el contracte del jove treballador continua vigent però es veu afectat per un ERTO, el període afectat pel ERTO es considerarà com manteniment a efectes de còmput de el període mínim de permanència)

Beneficiaris

 • Empreses, inclosos/es els/les empresaris/àries autònoms/es.
 • Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

No podran ser beneficiàries de les ajudes:

 • Unions temporals d’empreses.
 • Societats civils.
 • Comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica.
 • Els ens del sector públic estatal, autonòmic i local.

Requisits de les persones destinatàries

 1. Estar inscrites i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la formalització del contracte.
 2. Tenir entre 16 i 29 anys (tots dos inclosos) en el moment de formalització del contracte.
 3. No haver treballat en el dia natural anterior al dia d’inici del contracte objecte de subvenció. Aquest requisit no és aplicable a les persones joves que es trobin dins del període de quatre mesos des de la data d’inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de formalització del contracte.

Requisits dels contractes

 • Els contractes han de ser a jornada complerta.
 • Només s’admetran jornades parcials en cas de ERTO amb reducció de jornada motivat per la COVID-19, durant el període en què aquest ERTO es trobi vigent.
 • El salari de la persona jove contractada haurà de complir, en tot cas, amb la legislació vigent i amb el conveni col·lectiu d’aplicació, tant en el moment de formalització del contracte com durant la seva vigència.

(El SMI ascendeix a 14.000€ en còmput anual fins que s’aprovi el RD pel qual es fixa el SMI per al 2023)

Contractes exclosos:

 • Aquelles efectuades per les unions temporals d’empreses, societats civils i comunitats de béns i altres entitats mancades de personalitat jurídica.
 • Les contractacions efectuades per qualsevol organisme del sector públic estatal, autonòmic i local.
 • Sota la modalitat de contracte per a la formació i l’aprenentatge, contracte en pràctiques, contracte d’interinitat, contracte fix discontinu i contracte de posada a disposició .
 • Les contractacions de persones joves treballadores que hagin prestat serveis per la mateixa empresa, grup d’empreses, entitat o relacionades, en els 6 mesos anteriors a la data de la contractació, mitjançant un contracte no indefinit.
 • Aquelles realitzades per una mateixa empresa o entitat per cobrir un mateix lloc de treball prèviament incentivat pels presents ajuts.
 • Les relacions contractuals que es formalitzin amb els socis que posseeixin més del 33% de capital.
 • Les empreses afectades per ERTOs basats:
  1. en les causes recollides en l’article 22 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19
  2. en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades de la COVID-19

No podran concertar noves contractacions, llevat que les persones afectades per l’ERTO en qüestió i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions no puguin desenvolupar les funcions encomanades.

Quantia de l’ajut

S’atorgarà un ajut màxim de 4.800 euros, corresponent a una quantia fixa de 800 euros mensuals durant els 6 primers mesos de contracte (període de permanència mínim).

En cas que la durada del contracte subvencionat sigui inferior al període mínim de permanència de 6 mesos, no escau cap tipus d’ajuda.

Característiques de la convocatòria

 • Aquests ajuts estan subjectes al règim de minimis (l’import total dels ajuts de minimis concedits a una empresa no excedirà de 200.000€ durant qualsevol període de tres exercicis fiscals).
 • Es podran concedir ajudes per un màxim de 10 persones joves per empresa.
 • Les sol·licituds d’ajuda s’hauran de tramitar en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data d’inici de contracte.

Termini

El termini de sol·licitud de les ajudes va del 22 de novembre del 2022 fins el 31 de març de 2023 a les 19h.

 

Font: Ajuts del Programa »La Caixa» Empleo Joven (2022)